LİNK

 

NOT

 

YENİ

 

BAĞLANTILAR

 

BAĞIŞIKLIK

Vücut Savunmasını
 Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı  vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir.

Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

 • virüsler ve bakterilere  karşı savunma
 • Yıpranmış hücreleri (örneğin, eski eritrosit) ve doku artıklarını (örneğin, yaralanma ya da Hastalık) ortadan kaldırır
 • Anormal veya mutant hücreleri tanır ve imha eder. (kansere karşı birincil savunma)
 • 'Yabancı' hücreleri  (örneğin, organ nakli) reddeder.

Olumsuz yanıtları:

 • Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki
 • Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

Bağışıklık sisteminin evrimi

 • başlaması / yabancı DNAların parçalanmasında rol alan endonükleazlarla
 • omurgasızlarda hücreler saldırıları anlamaya yarayan kendi almaçlarını geliştirdi
 • tüm hayvanlarda mikroplara saldıran, fagositler bulunur
 • lenfositler - ilk halkalı solucanlarda görülür
 • lektinler = antikor atalarıdır
 • bağışıklık sistemi tam olarak köpekbalıklarında gelişti
 • İmmun sistem canlıları çevresel patojenlerden korumak üzere evrimleşmiştir (virus, bakteri, fungi, protozoa ve çokhücreli parazitler). 

Bağışıklıkta rol oynayan hücreler

Miyeloid (Kemik doku) hücreleri
                -Monosit-Makrofaj
                -Nötrofil
                -Eozinofil
                -Bazofil
                -Mast Hücreleri(kökeni belli değil)
                -Eritrosit
                -Platelet
Lenfoid ( Lanfaik dokular) hücreleri
                -B lenfosit
                -T lenfosit
                -NK hücresi

 Miyeloid hücreleri

 • Boğumlu ve düzensiz çekirdek yapısı
 • stoplazmada fazla sayıda granül içeriği
 • granüller farklı boyalarla boyanma özelliğine sahiptir

 Nötrofil-boyanmaz

 • Kan lökositlerinin en yoğun hücreleridir(% 30-75)
 • Boya almayan ince granüller
 • Kandan dokuya geçerler
 • Vücuda giren yabancı molekül ve mikroorganizmalara ilk ve en hızlı yanıtı verirler
 • Fagositozu yaparlar
 • Yangı olaylarına katılırlar

Eozinofil-asidofilik (eozin)

 • Asidik boyalar (eozin) ile boyanırlar
 • Deri ve mukozalarda lokalize olurlar
 • Parazitik ve alerjik durumlarda sayısı artar.
 • Fagositoz yaparlar.

Bazofil-bazik (hematoksilen)

 • Bazik boyalar(hemotoksilen) ile boyanırlar
 • Fagositoz yapmazlar.
 • Heparin (pıhtılaşmayı önleyici), histamin (damar genişletici) ve serotonin salgılar.
 • Allerjik reaksiyonlarda rol alırlar.

Makrofajlar

 • Makrofajlar bulundukları ortama göre farklı morfolojik yapıda ve büyüklüktedir.
 • Sıvı içindeki makrofajlar 15µm büyüklüktedir
 • İntrastoplazmik organelleri fazladır-protein sentezi
 • Yüzey molekülleri nötrofiller ile aynıdır
 • Ömürleri ortalama 100 gündür

Başlıca görevleri :
Fagositozis :

 • Nötröfillerden daha geç fagositoza başlar
 • ömürleri boyunca sürekli ve defalarca fagositoz yaparlar
 • Antijen işleme ve sunma
 • Sitokin sentezi
 • Yara iyileşmesi

Makrofaj özellikteki hücreler

 • (Kemik iliği) monosit →(Kan) →dokulara geçiş →olgun makrofaj
 • Bağ doku →histiyosit
 • Karaciğer → Kupffer hücresi
 • Beyin →mikroglia
 • Böbrek → mezengial hücreler

Lenfositler

 • özel bağışıklık hücreleridir
 • Lenfoid organlarda ve farklı doku ve organlarda bulunur
 • B ve T lenfositler ve diğer alt grupları vardır

B lenfosit

 • Humoral  immun yanıt verirler
 • Lenfoid dokularda yerleşirler
 • Bir B lenfosit üzerinde 200.000-500.000 adet antijen reseptörü bulunur
 • Uyarılmış B lenfositler plazma hücrelerine dönüşür

T lenfosit

 • Hücresel immun yanıt verirler
 • Farklı alt tipler-farklı yüzey reseptörleri

Sitotoksik T lenfositler

 • Hücre içinde bulunan patojenlere karşı etkilidir
 • Yabancı organ nakillerinde rol oynarlar
 • Kanser hücrelerine karşı
 • Hedef hücreyi apoptosis ile yok eder

Bellek(Anı) B ve T hücreler

 • Uzun ömürlü hücreler
 • Aynı antijenin 2. defa girişinde aktiftirler
 • Farklı yüzey moleküllerine sahiptirler

Doğal Öldürücü (NK) Hücreler

 • Lenfoid grubu hücredir
 • Timusa uğramazlar
 • Antijen reseptörü taşımazlar
 • Hedef hücreyi apoptosis ile yok eder

Bağışıklık Sistemi


Bağışıklık doğal veya yapay, doğuştan veya kazanılmış,  aktif ya da pasif ya olabilir.
•  Aktif doğal (enfeksiyon temas): yavaş yavaş, uzun vadeli ve spesifik antijen geliştirir.
•  Aktif yapay (bağışıklama): yavaş yavaş, birkaç yıl sürer geliştirir ve bağışıklama verildiği antijene özgüdür.
• Pasif doğal (transplasental = anne çocuk): hemen, geçici, ve annenin bağışıklık antijenleri etkiler gelişir.
•  Pasif yapay (gamma globulin enjeksiyonu): hemen etkiler, geçicidir  ve donör bağışıklık sisteminin tüm bağışıklık elemanlarını taşır.

Doğal savunma engelleri

 • deri
 • mukus
 • enzimler (lizozom)
 • Epitel hücreler
 • Mide ve bağırsak kanalında düşük pH

Doğal direnç mekanizmaları

 • Anatomik ve fizyolojik bariyerler
 • Kimyasal ve biyolojik faktörler
 • Dalağın fonksiyonu
 • Yaş
 • Beslenme
 • Ateş ve akut faz reaktanları
 • Irk ve genetik etki
 • Bakteriyel tanıma ve İnterferon
 • Enfeksiyonlara doğal duyarsızlık
 • Oral tolerans
 • Fagositler ve NK hücreleri
 • Fagositoz ve İnflamasyon (yangı)


Doğuştan gelen bağışıklık sistemi

 • Yanıt özgül değil
 • Etkene hızlıca en büyük düzeyde yanıt verilir
 • Hücresel ve humoral olarak yanıt verilir
 • Bağışıklık belleği bulunmaz
 • Neredeyse yaşamdaki bütün canlı şekillerinde bulunur

Edinilmiş bağışıklık sistemi

 • Patojen ve antijene özgül yanıt verilir
 • Etkene yanıt verilmesinde gecikme vardır
 • Hücresel ve humoral olarak yanıt verilir
 • Bağışıklık belleği oluşturulur
 • Sadece gerçek çenelilerde (omurgalılarda) bulunur

Bağışıklık sisteminde görev alma sırası

1.safha (Genel savunma mekanizmaları)

 • Deri
 • Epitel örtüler
 • Deri ve epitel örtü salgıları

2. safha (Genel savunma mekanizmaları)

 • Fagositik lökositler
 • Antimikrobial proteinler
 • İnflamatuar (Yangı) yanıt

3. safha (Özgün savunma mekanizmaları)

 • Lenfositler
 • Antikorlar

Bağışıklık sisteminin virüs ve bakteriyel enfeksiyonlarda gelişim biçimleri

1.şekil
Virüs bir hücreye girer
I
Hücre  interferon üretir
I
İnterferon sağlam hücrelerinin reseptörlerine bağlanır
I
hücrelerin viral mRNA yı parçalayan enzimler üretir
I
Virus (interferondan sonra) sağlam hücreye girer
I
Virüs engelleme enzimleri aktive olur
I
Virüsler hücrelerde çoğalmaz

 

2.şekil
Mikroorganizma
I
Doğal Direnç
I
Doğal savunma engelleri (mide asidi  v.b)
I
Nonspesifik=Genel bağışıklık( fagositoz, komplement)
I
spesifik=Özel bağışıklık ( antikor, hücresel bağışıklık)

Doğal (nonspesifik=Genel) immünite: İnfeksiyon gelişiminden itibaren görev alır.
Bu yanıtta rol oynayanlar;
a) Makrofajlar,
b) Nötrofiller,
c) Doğal öldürücü hücreler,
d) Plazma proteinleri.

Nonspesifik=Genel Bağışıklık yanıtları
1-İnflamasyon (Yangı)- mikroorganizmanın vücutta yayılmasına karşı alınan önlemlerdir.Bu olay sonucu dokuda hasar oluşur
2 - İnterferon - viral enfeksiyona karşı hücre içi savunma proteinleridir
3 - Doğal katil hücreler- virüsle enfekte olmuş hücreleri ve kanser hücrelerini yok eder
4 - kompleman sistemi - aktive edildiğinde, vücuda zararlı yabancı madde ve hücreleri imha eder.

İnflamasyon : mikrobiyal enfeksiyonlar, fiziksel ajanlar (örneğin, travma, ultraviyole radyasyon, yanıklar, ya da 'soğuk ısırmasına'), yetersiz kan akımı sonucu ortaya çıkar ve doku nekrozuna neden olabilir

Amacı; etkeni (bakteri gibi) ve ortaya çıkan ürünleri (immün kompleks gibi) ortadan kaldırmak, etkeni olduğu yerde sınırlı tutmak ve kontrol sağlandıktan sonra doku hasarının tamir ve yenilenmesine olanak sağlamaktır.

 etkileri şunlardır:

 • Kızarıklık - iltihaplı doku, hasarlı bölgenin içindeki küçük kan damarlarının genişlemesi nedeniyle oluşur.
 • Isı, sıcaklık artışı,- bölgede artan kan akışı nedeniyle oluşur
 • Şişme – hücreler arası boşlukta aşırı sıvı birikimi
 • Ağrı - irin, esneme ve ödem nedeniyle dokulardaki  bozulma ve kısmen basınç artması sonucu oluşur

fonksiyonu: işgalci organizmaları ve maddeleri yok ederek iyileşmeyi sağlamak

AIDS - insanlarda  virüsü nedeniyle gerçekleşmiş bağışıklık yetersizliği sendromu
alerji - alerjenlere karşı aşırı duyarlılık

İnterferonlar

 • Özellikle  viral enfeksiyonlar karşı immun yanıttan sorumludurlar.
 • Viral m-RNA çevirisini inhibe ederek etkili 
 • Hücre dışı virüslere etki etmezler.

Kazanılmış (spesifik=Özel) bağışıklık: Enfeksiyon gelişiminden sonra görev alır.
a) Hücresel immünite: T lenfositler.
b) Hümoral immünite: B lenfositler ve plazma hücreleri.

Lenfositler

Mikroorganizmaları tanıma yeteneğine sahip anahtar hücreler lenfositlerdir.
Lenfositlerin iki tipi vardır.
               1. T- hücreleri: timus’da gelişir
               2. B- hücreleri: kemik iliğinde gelişir

Bu iki tip lenfosit Enfeksiyonlara karşı savaşta aşağıdaki yöntemleri  kullanır

B- hücreleri

 • Enfeksiyona yanıtta sentezlediği antikorları kullanır.
 • Enfeksiyon etkeni ile ilk karşılaşıldığında kanda antikor yoktur.
 • 7 - 10 gün sonra kanda düzeyi yükselir.  (primer yanıt).
 • Aynı etken ile bir daha karşılaşıldığında 24 saat içinde kanda yüsek  düzeye ulaşır (sekonder yanıt).
 • Antikorlar bakterinin yüzey yapılarını protein/karbonhidrat/lipid) tanır

Antijen (Ag): Hayvana verildiğinde bağışıklık sisteminin harekete geçmesini sağlayan moleküllere antijen diyoruz.

 • Vücuda  yabancı olmalı
 • Genellikle büyük moleküdürler (>10,000 dalton moleküler ağırlık ),
 • Yapıca komplekstirler  (proteinler genellikle çok iyi antijendirler),
 • Ulaşılabilir olmalılar  (Bağışıklık sisteminin antijenle temas edebilmesi gerekir) 

Antikorlar:

 • Sadece B hücresi üzerinde bulunabilir.
 • Plazma hücresi tarafından salgılanan çözünür bir molekül olabilir.
 • Aynı antijen uygun bütün antikorlar aynı B hücresi tarafından üretilir.
 • Antikorlar immunglobulin yapıdadırlar.

Her antikor 4 polipeptid zincirinden oluşur


2 ağır zincir.
2 hafif zincir.
Disülfide bağlarla bağlanmışlardır

B hücresi üzerindeki yüzeye tutunmuş antikor özel bir antijeni  tanıdığı zaman B hücresi olgunlaşır ve antikor salgılayan plazma hücresi haline gelir.
Çevresel organlarda antijen ile karşılaşan B ve T lenfositleri aktif hale gelip hücresel ve humoral yanıtı oluştururlar.


İmmunglobulin G ( Ig G)

 • Kanda en yüksek oranda bulunan sınıftır
 • Mikroorganizmaları ve toksinleri etkisiz hale getirir
 • Plasentadan bebeğe geçerek doğal pasif bağışıklık sağlar (Rh yuşmazlığının nedeni)

İmmunglobulin M ( IgM)

 • yabancı bir virüse ya da bakteriye karşı bağışıklık sisteminde oluşturulan ilk antikor tipidi
 • En büyük immungloblin sınıfı olduğu için damarlardan kolay geçmez

İmmunglobulin A (IgA)

 • En çok bulunan antikordur
 • sindirim, solunum, idrar ve üreme sistemi salgıları, ve gözyaşları içinde bulunur
 • anne sütü ile bebeğe geçerek doğal pasif bağışıklık sağlar

İmmunglobulin E (IgE)

 • Kanda en düşük konsantrasyonda bulunur
 • Vücut yüzeyindeki lenfoid dokulardaki plazma hücreleri tarafından üretilir ve salınır
 • Parazitlere ve alerjik reaksiyonlarda görev yaparlar
 • En önemli özelliği özel reseptörler bulunduran mast hücrelerine ve bazofillere bağlanabilmesidir

İmmunglobulin D (IgD)

 • B lenfositleri üzerinde antijen reseptörü olarak yerleşen ve serumda spontan olarak bulunan immunglobulin sınıfıdır
 • Enzimlere duyarlıdır ve parçalandığı için serumda saptanamaz.

Immun hafıza

 • T lefosit ve B lenfosit hafıza hücrelerine dönüşürler
 • Hafıza hücreleri antijenlere karşı daha etkili bir savunma yapama kapasitesine sahiptirler.
 • İkinci immun cevap ,birinci immune cevaba göre daha hızlı ve etkilidir
 • Aşılamanın temel mantığı buna dayalıdır

İmmun sistemi oluşturan yapılar


İmmun sistem hücrelerinin üretildiği, olgunlaşma ve aktifleşme süreçlerini tamamladıkları organlar merkezi ve çevresel organlar olarak ikiye ayrılır.
Merkezi organlar ------Kemik iliği, timus  
Çevresel organlar ------  dalak, lenf ve solunum sistemi, sindirim sistemi ile mukozalara bağlı lenfoid yapıar.

B- Hücresi uyarımı ve antikor salınımı
Antijen ve B - lenfositi üzerinde bulunan antijen reseptörü arası etkileşimle oluşan sinyal
Yardımcı T-hücreleri  tarafından üretilen ve Sitokinlerdir.

T- hücreleri

 • Bu hücreler vücuda giren yabancı molekülleri (virüs, bakteri…) parçalayan hücrelerdir.   
 • antikorlar ve diğer savunma sisteminin ulaşamayacağı virüs ve bakterilere karşı savunma yapar
 • hedefleri ile doğrudan temas ederler
 • virüsleri ile enfekte konak hücreleri hedef
 • makrofajları etkinleştirir
 • B lenfositlerinin  antikor salgılama yeteneğini artırır
 • nötrofil ve makrofajların kemotaksi ile yönlendirir

Timusda üç farklı hücre tipi bulunur:

Timositler: Olgunlaşmamış T lenfositleri olup kan dolaşımından timusa gelerek burada bir olgunlaşma ve farklılaşma süreci geçirip olgun T lenfositlerine dönüşürler.
Epitel hücreler:
Makrofajlar: Timositlerin olgun T lenfositlerine dönüşümleri sürecinde organizmaya zararlı olabilecek timositleri fagosite ederek olgun T lenfositlerine dönüşümüne engel olurlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ OLUŞTURAN ORGANLAR

Birincil yada Merkezi Lenfoid Organlar: T ve B lenfositlerinin olgunlaşma süreçlerini tamamladıkları organlardır

İkincil yada Çevresel Lenfoid Organlar: Birincil lenfoid organlarda olgunlaşmalarını tamamlamış T ve B lenfositlerinin antijen ile karşılaştıkları organlardır
İkincil organlar:
-Vücuda giren yabancı antijeni kendi yapılarında muhafaza ederler.
-Yabancı antijen ile B veya T lenfositini bir araya getirmek yoluyla söz konusu antijene özgü antikor sentezi (humoral bağışıklık) ve T lenfositleri ile karakterize hücresel bağışıklığın gelişimine aracı olurlar

 Bağışıklık sistemi bozukluklarının başlıca belirtileri şunlardır:

 • Kronik enfeksiyonlar
 • Beklenmeden sık tekrarlanan enfeksiyonlar
 • Tedaviye tam cevap vermeyen enfeksiyonlar
 • Deri döküntüleri
 • Gelişme geriliği
 • Tekrarlayan apseler (yaralar)

 
a.Aşı Yaptırmak:

 • Aktif bağışıklık sağlar
 • Zayıflatılmış ya da öldürülümüş antijen içerir.
 • Koruyucudur.
 • Sağlıklı kişiye uygulanır.
 • Etkisi uzun sürelidir.

b. Serum Kullanmak:

 • Pasif bağışıklık sağlar
 • Hazır antikor içerir
 • Tedavi edicidir.
 • Hasta kişiye uygulanır. (Dikkat Aşı ile farklarından Biri)
 • Etkisi kısa sürelidir.(Diğer bir fark)

Retikula Endotelial Sistem
Bulunduğu Yapı ve organlar :

 • Bağ dokusu ---------- Histiyositler
 • Karaciğer -------- ---- Kupffer hücresi
 • Akciğer ------ -------- Makrofaglar
 • Lenf düğümleri ----- Makrofaglar
 • Dalak ----------------- Makrofaglar
 • Kemik iliği ---------- -Makrofaglar
 • Kemik ---------------- Osteoklast
 • Merkezi sinir sis.-- -Glia hücreleri
 • Eklem sıvısı ------- --Tip A hücresi