G

1)Gamet (Eski Yunanca: Gamete-kadın): Üreme hücresidir. Eşeysel üremede birleşip kaynaşan yumurta ya da sperm, birleşme sonunda yeni bir fert gelişimini başlatır.


2) Gametofit (Eski Yunanca: Gamete-kadın+Phyton-bitki): Bir bitkinin hayat devresinde haploit ya da eşeyli (gamet üreten) evre.


3) Ganglion (Eski Yunanca: Gangli-düğüm): Merkezi sinir sistemi dışında bulunan sinirlerde hücre gövdelerinin oluşturduğu düğümsü kütle.


4) Gastodermis (Eski Yunanca: Gaster-mide+Derma-deri): Bağırsakların içini astarlayan sindirim ve absorbsiyondan sorumlu doku.


5) Gastrula (Eski Yunanca: Gaster-mide): Blastuladan sonraki erken embriyonik devre. Başlangıçta ektoderm ve endoderm olmak üzere iki tabakadan ve bu iki tabaka arasında kalan boşluktan oluşur. Ektoderm ile endoderm arasındaki blastosöl ve arkanteron, endodermin içini astarlayan ve blastoporla dışarı açılan invaginas yonla oluşur.


6) Gastrulasyon (Eski Yunanca: Gaster-mide): Genç embriyonun gastrula olduğu ve önce iki, sonra da üç hücre tabakasının oluşmasıyla ilgili olaydır.


7) Gemma Çanakları (Latince: Bitkinin gözü ya da tomurcuğu): Bryofitler'de, çanak şekilli vejetatif tomurcuklar, eşeysiz olarak tam bir bitki haline gelir.


8) Gen (Eski Yunanca: Gennan-meydana getirmek): Genetik bilginin biyolojik birimi. Özel bir kromozomun belirli bir konumunda yer alır.


9) Genetik Denge (): Bir populasyonun ardışık kuşaklarında allellerin dağılımının seleksiyon ya da mutasyonla değiştirilmedikçe sabit kalması durumu.


10) Genetik Sürüklenme (): Kendi arasında çoğalan küçük populasyonlarda heterozigot gen çiftlerinin bir ya da öteki allel bakımından doğal seçilim yerine şansa bağlı olarak homozigot duruma gelme eğilimi.


11) Genom-Genotip (Eski Yunanca:Gennan-meydana getirmek+Typos-tip): Bir organizmanın asıl kalıtsal yapısı, gen çeşitleri.


12) Genus (Latince: Doğum, ırk, çeşit): Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu taksonomik kategori.


13) Geri Bildirim (Feedback) Denetimi (): Bir sistemde reaksiyon ürünlerinin birikiminin, ürünlerin yapım hızının azalmasına neden olması ya da ürün eksikliğinin üretim hızının artmasına yol açması.


14) Gibberellinler (): Çiçekli bitkilerde, büyüme ve gelişmenin denetiminde işlevi olan ve doğal olarak bulunan bir grup kimyasal madde. Bazı türlerin genç bitkile rinde sürgünlerin uzamasını hızlandırır.


15) Glikoliz (Eski Yunanca: Glykys-tatlı+Lysis-çözelti): Şekerlerin daha basit bileşiklere meta bolik dönüşümü.


16) Globulin (Latince: Globulus-kürecik): Kan plazmasında bulunan proteinlerin bir sınıfıdır. Bunlardan bir kısmı (gamma globulin) antikor olarak iş görürler.


17) Glomerulus (Latince: Glomus-top): Küçük kan damarları ya da sinir liflerinin küme sidir. Özellikle bir böbrek tüpçüğünün proksimal ucundaki kapiller yumağı.


18) Golgi Cisimciği (Camilio GOLGİ, 19. yüzyıl İtalyan histoloğu): Olgun sperm ve eritrositler hariç tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan bir tip hücre organe lidir. Hücre organellerinin salgılanmasında rol oynadığına inanılır.


19) Gonad (Eski Yunanca: Gone-tohum): Gamet oluşturan bezdir. Yumurtalık ya da testis.


20) Grana (Latince: Grana-tanecik): Kloroplast içindeki ardışık klorofil, protein ve lipid tabakalarını taşıyan ve fotosentezin işlevsel birimi olan küçük yapılardır.


21) Guatr (): Boynun ön kısmında şişmeye yol açan tiroid bezi büyümesidir. Tiroidin aşırı faaliyeti ya da iyot eksikliğinden ortaya çıkar.


22) Gutasyon (): Kök basıncı ile yaprak porlarından dışarı iletilen ve yaprak üzerinde beliren su damlacığı.


23) Gymnosperm (Eski Yunanca: Gymnos-çıplak+Sperma-tohum): Çıplaktohumlular. Tohum ları ovaryum içinde kapalı olmayan tohumlu bitkiler sınıfı. Konifer ve ortadan kalkmış bir çok bitkileri içerir.

 

 

ayxmaz