L

1)Labirintodon (Latince: Labyrinthos-labirent+Odontos-diş): Soyu tükenmiş Amfibi'lerin alt sınıfının bir üyesidir. Bunlarda diş minesi karmaşık bir şekilde dentin içine girmiştir. Karada yaşayan ilk omurgalılar ve günümüzdeki Amfibi ve Reptil'lerin ataları bu gruba girer.


2) Lamel (Latince: Lamina-levha,yaprak): Kemikte olduğu gibi ince bir yaprak ya da levha.


3) Larinks (Eski Yunanca: Larynx-nefes borusunun üst kısmı): Ses kutusu trakeanın girişinde bulunan kıkırdaksı yapı. İkinci derece de ses organı olarak vazife görür.


4) Larva (Latince: Larva-hayalet): Bir hayvanın hayat devresinde ana-babaya benzeme yen çok genç evre.


5) Latent Periyot (): Bir kasın uyartı verilmesiyle gözle görülür derecede kısalması arasında geçen ve yaklaşık olarak 0.01 saniye süren bir zamandır.


6) Lenf (): Kan plazmasından elde edilen ve bileşimi kan plazmasına çok benzeyen renksiz sıvı. İçinde bulunan akyuvarların bir kısmı da lenf düğümlerinde yapılır.


7) Lentisel (Latince: Lens, Lentisel-mercek): Epidermisi parçalayarak gövdede gözenekli şişlikleri oluşturan ve gaz alış-verişini kolaylaştıran hücre kümesi.


8) Lignin (Latince: Ligneus-odun): Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunlu yapısını oluşturan madde.


9) Likenler (Eski Yunanca: Leichen-bir ağaç yosunu): Alg ve mantarlardan oluşan simbiyotik bitki topluluğu.


10) Linkaj (Bağlantı): Aynı kromozomda bulunan bir gen grubunun yavru döllere bir arada aktarılması eğilimi.


11) Litoral (Eski Yunanca: Littoralis-deniz kıyısı): Kıyı bölgesinde yüksek ve alçak dalga sınırları arasında kalan sığ su bölgesi.


12) Lizis (Eski Yunanca: Lysis-gevşetme): Bir hücre ya da başka yapının parçalanması ya da çözünmesi olayıdır.


13) Lofofor (Eski Yunanca: Lophos-ibik, püskül+Phorein-taşımak): Bryozoa'nın ağız çevresindeki silli, tentaküllü ve at nalı şeklindeki çıkıntı.


14) Lokus (Latince: Locus-yer): Herhangi bir ıranın ortaya çıkmasını sağlayan bir genin kromozom üzerinde bulunduğu özel nokta.


15) Lusiferin (Latince: Lux-ışık+Ferre-taşımak): Biyoluminens yapabilen bazı organizmalarda bulunan ve lusiferaz enzimiyle etkilendiğinde ışık veren bir maddedir.


16) Lycopsida (): Kibrit otları. Tracheophytanın bir alt filumu.


17) Lökoplastlar (Latince: Leuko-beyaz+Plasein-meydana getirmek): Bazı bitki hücrelerinin sitoplazmasında bulunan ve madde depo eden merkezler olarak iş gören renksiz plastidler.


18) Lökosit (Latince: Leuko-beyaz+Kyotos-hücre): Akyuvarlardır. Beyaz kan hücreleri. Amip gibi hareket eden ve fagositoz yapabilen hücrelerdir.


19) Lösemi (Eski Yunanca: Leukos-beyaz+Haima-kan): Akyuvarların anormal bir hızla büyümesiyle belirlenen bir kanser tipi.

 

ayxmaz