T

1) Taksis (Eski Yunanca: Taxis-bireyler arası düzenleme): Göçüm hareketleri. Bir uyartıya tepki niteliğinde ve uyartının yönüne bağlı uyum hareketi. Hayvanlarda, bazı ilkel bitkilerde ve kara yosunları ya da eğreltilerin erkek eşey hücrelerinde görülür.


2) Taksonomi (Eski Yunanca: Taxis-bireyler arası düzenleme+Nomos): Sistematik. Organizmaları adlandırma, tanımlama ve sınıflandırma bilimi.


3) Talamus (Eski Yunanca: Thalamos-iç oda, bölme): Diansefalonun yan duvarları. Beyne giden duyusal impulsların mesajını alan merkez. Aynı zamanda beyinle karmaşık yollarla ilişki kurar.


4) Tallofitler (Eski Yunanca: Thallos-yeşil sürgün+Phyton-bitki): Embriyo ve iletim demetlerinden yoksun ilkel bitkiler.


5) Tallus (Eski Yunanca: Thallos-yeşil sürgün): Kök, gövde ve yaprakları farklılaşmamış basit ilkel yapı.


6) Tampon (): Bir çözelti içinde hidrojen iyonu yoğunluğunun (pH) değişmesini azaltan madde.


7) Tayga (Rusça: Taiga): Özellikle Kanada, Kuzey Avrupa ve Sibirya'da bulunan kuzey konifer ormanları biomu.


8) Taşlık (Latince: Gigare-kümes hayvanlarının pişmiş barsakl): Sindirim kanalının mekanik sindirim için özelleşmiş bir kısmı.


9) Tektorial Zar (Latince: Tektum-çatı+Membran-zar): Kulağın kohleasında bulunan korti organının çatı zarı.


10) Telofaz (Eski Yunanca: Telos-son+Phasis-evre): Mitoz bölünmenin dört evresinden sonuncusudur. Bu evrede iki yavru çekirdek belirir ve genellikle sitoplazma bölünür.


11) Templat (Latince: Templum-küçük tomurcuk): Bir duplikatın oluşmasına yol gösteren kalıp ya da örnek.


12) Teori (Eski Yunanca: Theoria-uygulamaya karşıt fikir yürü): Kuram. Büyük ölçüde gözlem ve denemelerle desteklenen formülleşmiş hipotez.


13) Terapsitler (): Permiyen devrinde yaşamış olan ve memelilerin ataları olarak kabul edilen bir grup memeli benzeri sürüngen.


14) Termodinamiğin Birinci Yasası (Eski Yunanca: Therme-ısı+Dynamis-güç): Enerjinin ne yeniden yaratılacağı ne de yok olacağı, ancak bir formdan ötekine dönüşebilece ğineilişkin fizik yasası.


15) Territorialite (Latince: Territorium-yeryüzü): Bir hayvanın (özellikle bir erkeğin) bir kara parçasına sahiplenmesi ve bu alanı aynı türün aynı eşeydeki bireylerine karşı savunmasına ilişkin bir davranış örneği.


16) Testis (): Spermatozoonları üreten erkek gonadı. İnsanda ve öteki bazı memeliler de testisler skrotal kese içinde bulunurlar.
 

17) Tetani (Eski Yunanca: Tetanos-gerilmiş): Diz ve dirsek eklemlerinin ani burkulması. Kas seğirmeleri, krampları ve sarsılmalarıyla beliren ve paratiroid salgısının azlığından ileri gelen bir çeşit hormonal tetanoz.


18) Tetanoz (Eski Yunanca: Tetanos-gerilmiş): Bir kasın, ardı ardına hızlı sinir impulslarından ileri gelen maksimum düzeyde sürekli hareketsiz kasılma.

 

19) Tetrad (Eski Yunanca: Tetra-dört): Birinci mayotik profazın sonunda meydana gelen dört homolog kromozom grubu.


20) Tetraploit (Eski Yunanca: Tetra-dört+Ploos-kat): Dört takım kromozoma sahip birey ya da hücre.


21) Tetrapoda (Eski Yunanca: Tetra-dört+Podos-ayak): Dört ayaklı omurgalılar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler.


22) Tigmotropizma (Eski Yunanca: Thigma-dokunma+Trope-dönmek): Bir organizmanın dokunma uyartısına tepki olarak durum değiştirme hareketi.


23) Toksin (Latince: Toxicum-zehir): Bir organizma tarafından üretilen ve genellikle bir başkasının tüm vücudu yerine bir organ ya da organ sistemini etkileyen madde.


24) Tomurcuklanma (): Ana gövdeden ayrılan bir parçanın başlı başına gelişerek tek başına yaşamak ya da bir koloninin üyesi haline gelmesi şeklindeki eşeysiz üreme.
 

25) Tonus (Eski Yunanca: Tonos-gerilme, ton): Kasın sürekli, kısmi kasılması.
 

26) Tornaria (Latince: Tornara-dönmek): Serbest yüzen ve birçok bakımından ekinoderm larvalarını andıran hemikordat larvası.


27) Trakeitler (Eski Yunanca: Tracheia-sert, kaba): İleri bitkilerin ksilem dokuları içinde ilk kez gelişen kalın çeperli, sivri uçlu, uzun ksilem hücreleridir.


28) Trakeofit (Latince: Trachea-trake+Eski Yunanca: Phyton-bitki)): Ksilem ve floem dokularına sahip bitki. (vasküler bitki)


29) Transdüksiyon (Latince: Transducere-çapraz yönetim): Bir genetik parçanın bir hücreden bir başkasına taşınması. Örneğin bir parçanın bir virüs tarafından bir bakteriden diğerine taşınması.


30) Transdüsör (Latince: Transducere-çapraz yönetim): Enerjiyi, bir formdaki bir sistemden, bir başka formdaki başka bir sisteme çeviren aygıt. Örneğin, ışıma enerjisini kimyasal enerjiye çeviren aygıt.
 

31) Transfer RNA (Taşıyıcı RNA, tRNA): Protein sentezinde adaptör moleküller olarak görev yapan ve yaklaşık 70 nükleotidden oluşan bir RNA formu. Bir amino asit özel bir transfer RNA çeşidine bağlanır, sonra kalıp ya da mRNA'da ki nükleotid tripletinin (kodon) tamamlayıcı doğasına ve tRNA'nın triplet antikodonuna göre sıralanır.
 

32) Transform Etkenleri (): Pnömokok ve öteki bazı bakterilerden elde edilen ve aynı bakterinin değişik bir suşuna verildiğinde sürekli kalıtsal değişiklikler meydana getiren maddeler.

33) Translokasyon (Latince: Trans-arasında+Lokus-yer): a) Floem içinde organik maddelerin taşınması.
b) Bir kromozom parçasının homolog olmayan farklı bir kromozoma taşınması.


34) Transpirasyon (Latince: Trans-arasında+Spiratio-soğuk vermek): Terleme. Suyun, gövdeden yukarıya doğru çıkarak iletim basıncı yardımıyla bitki yapraklarından buharlaşması.


35) Transversal Düzlem (): Sırt-karın ve sol sağ eksenleri taşıyan bilateral simetrili bir hayvanda ön-arka eksenine dikenine kesit.


36) Trikosist (Eski Yunanca: Trichos-tüy+Kryptos-gizli): Paramecium gibi kirpikli tek hücreli hayvanların sitoplazmasında bulunan hücresel bir organel. Avı yakalamada ve tutmada iş gören bir kol görevi yapar.


37) Trilobitler (Latince: Tres-üç+Lobos-lop): Sırtta uzanan iki yarıkla vücutları üç loba ayrılan birinci zamanın denizsel Arthropoda'ları.


38) Triplet Durum (): Bir foton absorbe ederek aktive olan bir elektronların yüksek yörüngeli bir enerjiye geçmesi ve benzer dönme hızına sahip bir elektronla eşleşmesi durumu.


39) Triplet Kod (Üçlü şifre): Bir peptid zincirinde bulunan amino asitlerin sırasını belirleyen ve DNA‘daki genetik bilgi birimleri olan kodonların (şifre) üç nükleotid sırası.


40) Triploit (Eski Yunanca: Triploos-üçlü+Eides-benzer): Üç kromozom takımına sahip bir birey ya da hücre.


41) Trofallaksis (Eski Yunanca: Trephein-beslemek+Allaxis-alışveriş): Bir böcek kolonisi bireyleri arasında besin ve salgı maddesi alış-verişi.
 

42) Trokofor (Eski Yunanca: Trochos-tekerlek+Phoros-taşıyan): Poliket ve Arkiannelit'lerin gelişimlerini simgeleyen ve Mollüsk larvasını andıran bir larva formu.


43) Trombin (Eski Yunanca: Thrombos-topak, küme, pıhtı): Protrombinden türevlenen ve fibrinojeni fibrine dönüştüren enzimdir. Kanın pıhtılaşmasında iş görür.


44) Trombus (Eski Yunanca: Thrombos-topak, küme, pıhtı): Bir kan damarında ya da yürek odacıklarında bulunan ve oluştuğu yerde kalan kan pıhtısı.


45) Tropizma (Eski Yunanca: Trope-dönüş): Yönelim hareketi. Yer değiştirmeyen bir organizmada bir dış uyartıya karşı meydana gelen bir büyüme tepkisi.


46) Trup (): Birkaç erkek, üç ya da daha çok sayıda dişi ve bunların yavrularından oluşan bazı primat (kuyruksuz maymun) türlerinin toplumsal birliği.

 

47) Tuber (Latince: Tuber-şişkinlik, yumru, düğüm): Yumru gövde. Patates gibi bazı bitkilerin besin depo eden şişkin yer altı gövdesi.


48) Tundra (Rusça: Bir terim): Güneyde tayga, kuzeyde kutup buzulları arasında kalan ağaçsız düzlük. Düşük sıcaklığı, kısa bir büyüme devresi ve yılın büyük bir kısmında donmuş topraklarıyla tipiktir.


49) Turgor Basıncı (Latince:. Turgor-şişme+Pressure-sıkıştırma): Bir bitki hücresinin osmosla su alarak şişmesi ve sitoplazmanın çepere basınç yapmasıyla belirlenen hücre içi basınç. Bu basınç hücre içine daha fazla su girmesini önler.
 

50) Turnover Sayısı (): Yenilenme sayısı. Bir enzim molekülü tarafından bir dakika da aktive edilen substrat molekülleri sayısı.
 

51) Tüketici Organizmalar (): Bir ekosistemin başka bitki ve hayvanları yiyen hayvansal ve bitkisel öğeleri.

 

 

ayxmaz